วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้กว้างไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
4 เมษายน 2561
ประชุมโครงการประชารัฐ
4 เมษายน 2561
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ Innovation Hubs
2 เมษายน 2561
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.แสนสุข จ.ชลบุรี 20131