เกี่ยวกับวิทยาลัย
เดิมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ได้บรรจุแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๘ ของคณะศึกษาศาสตร์  การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยบูรพา  จึงได้เสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๘  ขอปรับแผนฯปี  ๒๕๓๘  จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร  และได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาบริหารหลักสูตรนี้เรียกว่า  โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  สำหรับผู้บริหาร  โดยในระยะเริ่มต้นให้มีการยืมเงินของมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทุนก่อน จนกระทั่งโครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สำหรับผู้บริหารดำเนินการได้แล้ว  ได้ใช้เงินยืมคืนให้กับมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว  ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้เห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๓๘ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาโดยใช้ชื่อ “วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจและพาณิชยศาสตร์  ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและได้บริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา  


และเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ได้ลงมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา  ให้ดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131