คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
083-0364619
rapeeporn@go.buu.ac.th

ดร. ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
038-394900
sakchaic@buu.ac.th

นาย ไพรินทร์ ทองภาพ
รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
038-394900 ต่อ 128
phairint@buu.ac.th

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131