เจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัย
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
นาย ไพรินทร์ ทองภาพ
รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
038-394900 ต่อ 128
phairint@buu.ac.th

ฝ่ายจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาว ยุพดี มณีรัตนากรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
038-394900 ต่อ 123
yupadee@go.buu.ac.th

นางสาว ทมาภรณ์ วิรุณราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0632635426
Tamaporn_w@hotmail.com

นางสาว วัชรี กำจัดโศรก
นักวิชาการศึกษา
081-7814025
watcharee@buu.ac.th

นาง ดวงกมล พานทอง
นักวิชาการศึกษา
038-394900-4 ต่อ 136
duangkamol.p1@gmail.com

นางสาว ยุดาพงษ์ คงช่วย
นักวิชาการศึกษา
087-7812635
yudapong.gsc@gmail.com

ฝ่ายวิจัยพัฒนาและการบริการวิชาการ
นาย กฤษณ์กมล ตันวิบูลย์
นักวิชาการศึกษา
081-3994492
kritkamon.mba@gmail.com

ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
นางสาว ศศิวิมล บุญเกาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
038-394900 ต่อ 102
daow_gsc@hotmail.com

รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ดร. ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
038-394900
sakchaic@buu.ac.th

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
นางสาว เอกกมล วัฒนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
087-7196319
ae_mba@yahoo.com

นาง โสพิชา เถกิงเกียรติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะนโยบายและแผน
094-1564493
sopicha.th@gmail.com

นางสาว ชาลินี ปลูกผลงาม
หัวหน้างานดูแลนิสิตระดับปริญญาเอก
081-3111995
Chalineep@go.buu.ac.th

นาย ประกร เถกิงเกียรติ
นักวิชาการศึกษา
082-4944929
pk_prakorn@hotmail.com

นาย นุกูล ทองมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
087-8341503
nu_kul_0@hotmail.com

นางสาว วิภาวี ศรีวงศ์สุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
038-394900 ต่อ 113
wipawee.mba@outlook.co.th

นาย สุทธินันทน์ วิรุณราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
062-1619956
sutdhinon.wiroonrath@gmail.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
นาย จำนง หอมเจริญ
ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงาน
080-5832766
jumnong@buu.ac.th

นาย ธนยศ พุฒตาล
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
084-5646361
Thanayosbuu@gmail.com

นางสาว ฐาวรางค์ ประเสริฐศรี
หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน
038-394900 ต่อ 119
thawarang@buu.ac.th

นางสาว สิตากาญจน์ วงษ์สุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
082-7989462
sitakarn.w@gmail.com

นาย ธานี ชาวคูเวียง
นักวิชาการศึกษา
081-1590589
tanee.buu@outlook.com

นางสาว วรรณนภา วัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
084-6497319
Wannapabuu@buu.ac.th

นางสาว ณัฐปภัสร์ พิมผม
นักวิชาการเงินและบัญชี
038-394900 ต่อ 115
Natpaphat@buu.ac.th

นางสาว ทิวาวรรณ ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
080-5832766
Tiwawan.s@buu.ac.th

นางสาว สาวิตรี ปิติรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
038-394900 ต่อ 103
sawitree.mba@gmail.com

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131