วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้กว้างไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
15 มีนาคม 2561
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร 2 หน่วยงาน
14 มีนาคม 2561
หารือความร่วมมือทางวิชาการ ของทั้ง 3 หน่วยงาน
12 มีนาคม 2561
เข้าพบ ดร.เกรียงศักดิ์  เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.แสนสุข จ.ชลบุรี 20131