วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้กว้างไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
10 พฤษภาคม 2561
"การคิดนอกกรอบ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับนักบริหาร" หลักสูตรนักบริหารระดับกลางกระทรวงการคลัง
7 พฤษภาคม 2561
พิธีพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559
30 เมษายน 2561
จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131