ความรู้กว้างไกล
เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1 กุมภาพันธ์ 2561
MOU ระหว่างวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา กับเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
27 มกราคม 2561
พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์ ภาคเรียนภาคฤดูร้อน 2560
23 มกราคม 2561
อวยพรปีใหม่ ท่านอาจารย์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.แสนสุข จ.ชลบุรี 20131