ความรู้กว้างไกล
เครือข่ายก้าวหน้า
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
14 กันยายน 2560
มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษเดินหน้าประเทศไทย มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ขั้นที่ 2
12 กันยายน 2560
ทิศทางการจัดการศึกษาไทยในอนาคต
12 กันยายน 2560
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.แสนสุข จ.ชลบุรี 20131