ความรู้กว้างไกล
เครือข่ายก้าวหน้า
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
18 พฤศจิกายน 2560
พิธีลงนามความร่วมมือ 100 ธุรกิจ/ที่ปรึกษา ส่งเสริม 100 SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชลบุรี
13 พฤศจิกายน 2560
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ทำบุญเสริมสิริมงคล (เลี้ยงพระเพล)
13 พฤศจิกายน 2560
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ทำบุญเสริมสิริมงคล (เลี้ยงพระเช้า)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.แสนสุข จ.ชลบุรี 20131