ข่าวสารกิจกรรม
"การคิดนอกกรอบ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับนักบริหาร" หลักสูตรนักบริหารระดับกลางกระทรวงการคลัง
พิธีพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559
จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)
เทคนิคการพัฒนาความคิด ทักษะการปฏิบัติงานเชิงระบบและการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
งานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  ในหัวข้อ “การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจ”
พิธีเปิดที่ทำการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
ฝึกอบรมเรื่อง “Professional Leadership Development for 21st Century”
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณาอาจารย์ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
การใช้โปรแกรม I-thesis
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131