เตรียมประเมินการเข้าสู่มาตราฐาน ABEST21  ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ไพรินทร์ ทองภาพ รองคณบดี, อาจารย์วิไลลักษณ์ คำลอย, คุณชาลินี ปลูกผลงาม และคุณวัชรี กำจัดโศรก ประชุมจัดทำ (SCR) Self Check List Report เพื่อเตรียมประเมินการเข้าสู่มาตราฐาน ABEST21  ประเทศญี่ปุ่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131