การดำเนินงานความก้าวหน้าของ ABEST21
เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2561  ณ Shinagawa season terrace ประเทศญี่ปุ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ไพรินทร์ ทองภาพ รองคณบดี เข้าร่วมประชุม                     
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เข้าร่วมประชุม The Accreditation Joint Committee 2018 (PRC & AC)
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เข้าร่วมประชุม ABEST21 Board Meeting 2018 และABEST21 General Assembly 2018
เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของ ABEST21 และการแนะนำประเด็นต่าง ๆ ในการนำมาจัดทำ Quality Improvement Plan (QIP) การทำ Self-Check/ Self Evaluation Report (SCR) และรวมถึงกระบวนการ ในการทำ Kaizen Report และการร่วมพบปะพูดคุยและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในประเด็นการจัดการ ศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ ABEST21
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131