หลักสูตรปริญญาโท
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ การวิเคราะห์และบูรณาการด้านบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวสารล่าสุด
"การคิดนอกกรอบ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับนักบริหาร" หลักสูตรนักบริหารระดับกลางกระทรวงการคลัง
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131